У оквиру самовредновања рада школе, у текућој школској години, Тим за самовредобање се бавио ОБРАЗОВНИМ ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА.  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је извештаје за школе са релевантним показатељима успеха ученика на Завршном испиту 2018. године. Анализа резултата на Завршном испиту осигурава да процес самовредновања у школи буде утемељен на објективним и поузданим подацима. Анализом су обухваћени резултати ученика који су завршили осми разред у школској 2017/18. години. На основу извештаја добијеног од Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, бавили смо се даље анализом резултате учења за седам наставних предмета, али и да поређењем школских постигнућа са постигнућима на нивоу општине, округа, школске управе и Републике.

     Анализа показује да су постигнућа ученика ОШ „Војвода Радомир Путник“ на завршном испиту у школској 2017/18. години на тестовима из математике, српског језика и на комбинованом тесту изнад постигнућа ученика општине, Школске управе (града) и Републике. О томе сведоче табеле у прилогу. Поред одличних резултата, препорука чланова Школског тима је да треба радити на унапређивању трајних знања и развијања унутрашње мотивације код ученика.

 

 Табела 1: Упоредна анализа постигнућа ученика на тесту из српског језика

СРПСКИ ЈЕЗИК

Разлика у % између постигнућа школе и републичког просека

Област

% ученика који су тачно решили задатак

ОШ "Војвода Радомир Путник"

Општина

Округ/Школска управа Београд

Република

Вештина читања и разумевања прочитаног

80

77,5

76,5

73

 

7

Писано изражавање

60,25

59,5

59,25

52,5

7,75

Граматика, лексика, народни и књижевни језик

58,87

53,12

54,5

50,25

7,75

Књижевност

76,16

71,83

71

67,33

8,83

Просек

68,82

65,48

65,31

60,77

7,83

 

 

Табела 2: Упоредна анализа постигнућа ученика на тесту из математике

МАТЕМАТИКА

Разлика у % између постигнућа школе и републичког просека

Област

% ученика који су тачно решили задатак

ОШ "Војвода Радомир Путник"

Општина

Округ/Школска управа Београд

Република

Бројеви и операције са њима

65

64,14

61

55,5

9,5

Алгебра и функције

65,66

63

59,66

54,3

11,36

Геоматрија

47,6

46,33

41,8

36,5

11,1

Мерење

71

65

66

59

12

Обрада података

51

48,5

47,25

42,5

8,5

Просек

60,52

57,39

55,14

49,5

10,49

 

Табела 3: Упоредна анализа постигнућа ученика на комбинованом тесту

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

Разлика у % између постигнућа школе и републичког просека

Област

% ученика који су тачно решили задатак

ОШ "Војвода Радомир Путник"

Општина

Округ/Школска управа Београд

Република

Физика

66

59,75

56,5

51,75

14,25

Хемија

54

52

54,6

49,66

4,34

Биологија

75

63,2

61,2

55,8

19,2

Географија

80,75

74

73,75

68,5

12,25

Историја

78,25

69,5

68

62,25

16

Просек

70,8

63,69

62,81

57,59

13,2