Општи услови осигурања од последица незгодног случаја

Посебни услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја

Kлаузула - прелом кости

Изјава о информисању Уговарача - Осигураника -колективно осигурање

Понуда осигуравајуће куће "Сава осигурање"